www.racheli.org  | רואהו שמשה תדלי - רוהטה חרפה |   יול ילחר למסל החצנה רתא     

ת ו ב ו ג ת

  .החפשמל תובוגת חולשל רשפאמ הז ספוט
יטמוטוא ליימ יא רצוי ספוטה
.טנרטניאל רבוחמ בשחמה ובש בצמ ךירצמו
(ליגר ליימ-יאב םג רשפא)

 
םש
ינורטקלא ראוד
רתאל םתעגה דציכ      www.racheli.org   |      תוריצי | ילחר | הירלג | תובוגת חתופה ףדה