תונומת תירלגיול ילחר


הנושאר הנומת  


: דבלב ריהמ רוביח ילעבל
תיטמוטוא הירלג