ילחר לש בשחמה תדיחיב תרשמ בתוכה

.יל הרסח תא המכ דע ראתל תולוכי אל םילמ םוש
,רקובה לש הרצקה החישה וז םא
,קולטואאב תונטקה תועדוהה ולא םא
דחוימהו חרוזה ,לודגה ךויחה הז םא וא
.ךתוא רוכזא דימת ינא ותיאש
תושעל יתקפסה אלש םירבד הברה ךכ-לכ שי
.םהילע רעטצא דימת ינאו
ךתלוכיו ךלש הבורמה םייחה תחמש
.יתוא םימיהדמ ירשפא בצמ לכמ ךויח קיפהל
תכייחמ תא ,וישכע םגש הבשחמב םחנתמ קר ינא
...הלעמלמ ונילע


,בהוא חצנל               
  
ודוד                          הספדהל הסריג

הרזח