לחר תריש


הדוחייש ונמיא לחר לע םירפסמ
דובעל וניבא בקעיל םרגש םסקה היה
.השיאל התוא תאשל ידכ תופסונ םינש עבש

תררושמה לחר לע םירפסמ
.היריש תוטשפב היה לודגה החוכש

.ילחר לע רפסל ןמזה וישכע
,םילמ יתשב םכסל יילע םא
התייה ילחרש רמוא
.רוהט חרפ

ךייחל קיספה אלש רוהט חרפ
.רבע לכל תויבויח תויגרנא םירזהש רוהט חרפ
.םישנאל בוט השועש רוהט חרפ
.רוהט חרפ

םימיסקמ ךכ-לכ ויה ךיירוה אלול ,ילחר
תבכ ךתוא ץמאמו יילא ךתוא בנוג יתייה ןמזמ

עוגעגו הבהאב               
רבעשל ךדקפמ               
םימלועל ךרבחו               
ביני                          


הספדהל הסריג

הרזח