ילחר לש התדוד תב איה תבתוכה

הרקיה ילחר

לש סקטב ןורחא קוביח ךתוא קבחל ןאכ םידמוע ונחנא
.הנשמ אל רבכ הזו רמגנ לכה ךליבשב לבא םייח םישנא

,ונבשי ובש רדחל הצצפ לומתא קרז הלבנ רוצי ידי
,עולבל םייאמ ,תיתחת אלל רוב ,קומע רוב וזכרמב רעפו
.ליחתמ קר בצעה ונממ

- ךתכל ינפל ותוא תבזעש יפכ קוידב רדוסמ ראשנ ךלש רדחה
םהב יסכתתש ילחר ךתוא םינימזמה םידמה םע ךל הכחמ
עבטהמ הנמזה לכ אלל םייחה לבא - םייח םהל יקינעתו
ןימאה ימו םתמירז תא וקיספה
!? רצק ךכ-לכ היהי לוחה ןועשש

- ךממ רתוי "םדאה" ראות ול םיאתמ ןיא ךא ,םדא-ינב ונלוכ
,שמשה ןוויכל םינפהשכ ,הובג דימת ,רשי תחמצ ,םדא לש חרפ
,תורענו םירענ ךביבס תפסוא תטשומ דיבו ץק ןיא הבהאבו
.יתואו המלש החפשמ ,תויחאה ,תותבסה תא הבהאב תחפטמו

? וישכע רמגהל ךירצ היה לכה המל
- ישיש םויב ךב בהאתהש רוחבה לע יתבשח
.ליחתהש ינפל דוע רמגנ לכהש עדויש

,שממתהל ללכ קיפסה אל לאיצנטופ הברה ךכ-לכ - לאיצנטופה
.תחא תצלפמ הדילוהש האנש הברה ךכ-לכב ףטקנ ךבש חרפה רבכו
.ונמז םרט ,ריעצה ךרבק לע וישכע חנות הקרזנש ןבאה
היה םלועה לכ יכ ,תעדוי ינא וליאו ,ילחר ךילע העמש ץראה לכ
.ןמז דוע ךל היה קר םא ךריכמ

- "הרתי תונייטצהב המייס" םושר תודועתה לכב
,תעדוי ינניא הדימה לע רתי ןייטצהל רשפא ךיא
.ונלוכ לע תילעו ,תעדי הארנכ תא לבא

,יפויו שמש ,םוחו רוא
,בהזמ בל ,ךויחבש המוג
המדאה וישכע תלבקמ ,לובג אלל ןורשכ
.ונלש רוהטה רצואב תוסכתהלו עולבל הנכומש

תפרטצמ תאשכ ול הנתשה לכה ךיא
ןבלה רפכה יבשותל וישכע
,ותקעזו באכה תלליל טרפש
.הז ויפוא לע דיעהל ןתינ היה אל

."םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ יהת"


ילחר ךתוא תבהוא ינא               
לכימ                       


הספדהל הסריג

הרזח