! ילחר

: בותכ ז'י קוספ ט"כ קרפ תישארב רפסב
."הארמ תפיו ראות תפי התייה לחרו"
ךכל הנווכה "ראות תפי" יכ םישרפמ םימכח
תינמחר ,בל בוט תלעב התייה לחר יכ
.ימינפ יפוי תלעבו
תוזח תלעב התייה יכ םישרפמ "הארמ תפי"
.ונלש ילחר התייה םג ךכו האנ
,שרוד לכל בחר בל תלעבו המיסקמ הדלי
.תפומל תוחאו תבהוא הדכנ
.הידקפמו הירבח התחפשמ לע הבוהאו תינורשכ

ונידמועב יכ ,רבע ןושלב ילחר דיגהל ונל השק
ףטקנ וננגב חרפה יכ ןימאהל םיברסמו םימומה ןאכ
,לפש חצרמ ,הלווע ןב ידיב תע םרטב
לכו תויחאה ,םירוהה לע רומשנ יכ ונא םיחיטבמ
.תבהואהו הבורקה החפשמה

והשכיא יכ ןטב תשוחת החפשמב התייה עוגיפה רקובב
.תיתימאל הכפה וז השוחת ונירעצלו עוגיפל הרושק ילחר

בטיה אטבמ "בקעי תקישנ" רהומ לאכימ לש וריש
: וזה השוחתה תא

הכב ! לחר ,לחר
אבינ ובבל וליאכ
הביאב תומת תומ יכ
הכז הל ,וז הדומח

םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ ההת

ךמד םוקיי 'ה

בהואה ךדוד
ןתנהספדהל הסריג

הרזח