! הרקי ילחר

.םיעגעגתמ רבכ ונלוכו ,םוי קר רבע רבכ
.חצנכ הארנ אוה ונליבשב לבא ,דחא םוי קר רבע
.םלש אל יכותב והשמשו ,ךלה טושפ ינממ קלחש השיגרמ ינא
.חלצומו הפהפי ,םיסקמ חרפ ונתיאמ ףטקנ
.בהואו הפהפי בל ,ונלש בלה תא ונתיאמ חקל ,בל רסח והשימ
,םישקה םיעגרב םג ,ךויח תתנ דימת ,הבהא קינעהל תעדי דימת
.ךלה אבסשכ הלא ומכ

? וישכע ונתוא קזחי ימו ,ונתוא תקזיח דימת
,רתויב םיבוטה םה םיכלוהה הלא יכ יל רמא והשימ םעפ
.הלעמל םש םתוא םיצור םיכאלמהש
,הלעמל םש ותוא וצרש ךאלמ ,ךאלמ טושפ תייה תא
.אבס תא וצרש ומכ שממ

ילחר  יל שיש םשב האג ינא ,שולחר
.ךב רכזא ינא יל וארקיש םעפ לכבו
? ךומכ םיסקמ םדאב רכזהל אלש רשפא ךיא ...יכ

? ךומכ חרפ ונתיאמ תחקל ולכי ךיא
,ימואתפה ךתומ רבדב םיבאוכו םימומה ןיידע ונא
תוארל לכונ אלש ןימאהל םיברסמ ,ןמאי אלה
.רתוי ךב תעגל וא
.ונתיאמ תחקל לכוי אל חצור ףא תונורכזה תא לבא

.ךכ-לכ םיפי תונורכז ונתיאמ חיכשהל לכוי אל חצור ףא
ונילע םילכתסמ אבסו תא ,הלעמל םשש םיחוטב ונחנא
.ךייחלו קזחתהל םישקבמו

.ךלש יחצנה ךויחה ילבו ,ךיידעלב היהי ךכ-לכ השק ךא
ימש החמשהו הבהאה ,הניתנה ךרדב ךישמהל םיחיטבמ ונחנא
.קינעהל עדי ךומכ

ךיירוה ,תיאבצה הקלחב ,תורבקה תיבב ןאכ ונפסאנ םויה
.ךל יוארש דובכ ,דובכ ךל קולחל םיברה ךיירבחו ךתחפשמ
,ןורחא דובכ אל אוה ורמא רבכ םיברש ומכ ,הזה דובכה לבא
.םלוע דע ךתוא דבכנ ךייבהואו ךתחפשמ ,ונאש ןוויכ
ךכ-לכ ךתוא םיבהוא ונחנא יכ הלעמל םש ירכז ,היפהפי ילחר
.ונייח ךשמהל חתפמ תומד היהת ךתומדו

,ךתחפשמ ינב לע ,הלעמל םש ונילע ירמשתש ,ךממ ינא תשקבמ
.ךכ-לכ ךתוא םיבהואש םישנאה לכו ךייתויחא ,ךיירוה

קיפסי אל םלועבש ןמזה לכ ךא רמאל םירבד הברה דוע שי
.תושודגהו תואלמה ךייח תונש הרשע עשת לע רפסל ידכ
...ש אוה רמאל רתונש המו

! ןמא םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ ההת

ןוזח ילחר - ךתדוד תבהספדהל הסריג

הרזח