זפרה ביני / תינוכאלמ

תינוכאלמ
ךליבשב קר השדח הלימ
תינניחה תיכאלמה
ךראתמ ידמ רתוי וניאש שדח יוטיב

ךאלמ תא
תינניח םג תא לבא
תינניח תא
ךאלמ םג תא לבא
ראות םש יתאצמ זא
ךבוסמ היהי אלש

תינוכאלמ תינוכאלמ תינוכאלמ
ךכ ךל אורקל קיספהל לוכי אל ינא
? תינוכאלמ ךל ארקא םא עירפמ הז
חרכומ ינא םא קר קיספא ינא

תינוכאלמ
ךליבשב קר השדח הלימ
תינניחה תיכאלמה
? ךשדקמב רקבל הכזא יתמהספדהל הסריג

הרזח