זפרה ביני / רוזא

תלפנ וב םוקמל תועיסנהמ יתלמגנ אל
תיצמו רנ םע ,ימצע תא חקול
טלחומ טקש םש שי רקוב תונפל םייתשב
תיצח שיבכה תא וב םוקמב רצוע

הטרדנאב םדוק שגופ
תומשה לכ לע רבוע
ובכנש תורנה תא קילדמ
תומשנה לכ יוליעל

ילש רנה תא קילדמ זא
רתסומ יצח ,הניפב ותוא םש
העיגמ אל וילא חורהש קדוב
ראשנ שלחה רנה רואשו

טנפוהמ יצח טבמב
תורנה לכ לע לכתסמ
הברה ךכ לכ הארא אלש יתבשח
תורכיכב ךכ קר הזש יתבשח

םיביאכמה אל םה תורנה ךא
ןותיעה תרתוכ אוה השקה קלחה
תנלייונמ ,רדגה לע טאל טאל ההודש
םעפ לכב ףטלמ ינא התוא הנומתל תחתמו
"ןולקשאמ 19 תב ,יול לחר" םושר


הספדהל הסריג

הרזח