זפרה ביני / תדלומוי

הנש ינפל תדלוהה םוימ תונורכז שי
יל ורתונ דבלב םה
הנימב תדחוימ הרוצב זחאנ ינא םהב קר
דבלב םהב קר
תבתוכ תא יביל חול לעש המב
תוומה ץעני אל
דדמ ןיא ותועשרלש
.דחה וניכס

ןוגיב ינא שגופ
םויה ברעב ךרדה הנפמב
ןוליוה תא טיסהל לכוא אל
םוד ינוולי שרח ינופיקי
ונתיא ןמזה לכ ןוגיה םע דחי
ונל איה תמא תירב
שי ןוגיה םע יכ
דרפנ אל רשק
דבל םתס בצע ןיא
יל דבא רשא קר
דחוימ יכה רבדה
.דעל ינינק


.לחר לש הריש לע תוילאוטסקטרטניא אוה הז ריש
ירוקמה רישב היפצל
ןאכ ץחל


הספדהל הסריג

הרזח