זפרה ביני / תורכזאה יתש ןיב

תורכזאה יתש ןיב
לפונ בלה
תורכזאה יתש ןיב
לדח וניא ןורכיזה

תורכזאה יתש ןיב
תובשחמ הברה שי
תורכזאה יתש ןיב
תורתוכב אצמנ ןימלעה תיב

תורכזאה יתש ןיב
הרקש המ לע בטיה םיבשוח
תורכזאה יתש ןיב
ארונ םיעגעגתמו ךיילע םימלוח

תורכזאה יתש ןיב
בשוח ךיילע ינא
בתוכ ןאכ ינאש המ לכו
קר אל הרוק
.תורכזאה יתש ןיב


הספדהל הסריג

הרזח