זפרה ביני / הכישנ

הפלח הנש
טקשה הלילל ןיתממ ינאו
המלש הנש
תעכ ונניב הדירפמ

ך-י-י-ד-ע-ל-ב הנש
? הגגופתה תומימתה ךיא
ךייתובקע תא תולגל םיסנמ
עגמ ןיא םגו ,רשק ךיילא ןיא

םיכוראה תולילה
םיכר תונורכזמ םיריש וקיפה
םיקומעה תולילה
םיקזח הכ םירסמ ךיילא םיחלוש

קסרתהש הבהאה גח
ללוקמ םויכ דעל רכזי
הבהא ונליבשב הזה םויב ןיא
ללח לומ לא תודדומתה קר שי

ךרכזל סקט היה
רקו ףטוש םשג היה הנתמהב
ךללגב וכב םיימשה םא עדוי ינניא
רבשנ םינפב יבילש עדוי קר ינא

לבאב רבשנ
לבזל קרזנ
תוקתוש אלש תולוגנרת לע סעוכ
תוקיעמ תצק ןה םהב ,םיעגר םנשי
תונקירב םחלנ
תוניועה תא קיחדמ
םייחהמ קלח אוה תוומהש עדוי
...ךב רכזנ
םיעטקהו םישגפמה לכבו

חור ןיא םואתפ
םשג ןיא
יביבסמ םישנא ןיא
סעכ ןיא
תויעב ןיא
שעור שיבכ ןיא
שבוכ םעז ןיא
...שחול עוגעגה קר
שא תכמ ומכ ךשונ זאו


הספדהל הסריג

הרזח