זפרה ביני / המשנ רנ

רנ קר היה רנ םעפ
שודיקל תבש רנ
קיקד יל הכונח רנ
םיינועבצ תורנ
םיעבצ ינימ לכב
םיינחיר תורנ
תוחיר ינימ לכב

המשנ
תאזכ הרזומ הלימ
התועמשמב הקומע דחא דצמ
השוחת תרסח ,תלפרועמ ינש דצמ
בורק והשימל גנלס יצח יוניכ קר היה הז םעפ
?? וישכעו

םילמה ןיב הזה רוביחה
"ןטקה שאה דומעה" לש תאזה תוילמסה
ןיבמ ינניא ,חצנה תא למסמ הז דציכ
...שיש ףולח רב יכה רבדה הז רנ ירה
הבכ אוהו הלק הפישנ
? קיזחי רבכ המכ ,םיפשונ אל םא םג
? עובש ?? םוי יצח ?? העש
?? חצנל עיגמ הז ךיא
רנב תדקרמה שאל ףוטח טבמ תאז לכבו
.והשמ השוע

יוניכ קר התייה המשנ םעפ
...רנ קר היה רנ םעפו
...רשא דע


הספדהל הסריג

הרזח