זפרה ביני / ןח

.ןח לש טסקטב ליחתמ
הווצמה תב ינפל הנש יצח
בוצע ךכ לכ דפסה םושרל
הנש יצח ינפל היתועמדב רכזנ

ןושארה השגפמ היה הז זא
ןימלעה תיבב הבצמה םע
תודובא תובשחמב ראותמש יקנע באכ
.ןימאהל םישקתמש םיקומע םירוסיי

הפי : רישב ךשמה


הספדהל הסריג

הרזח