זפרה ביני / רשק

תוקתוש תונומתה
םיידיב השוחת ירסח םיבתכמה
תרוויע הקיזומה
בישקמ וניאו הארמ ואדיוה

הצור ינאש המ לכ
ךתוא קיחצהל בוש תלוכיה תא הז
תרגפמ האיצי וזיא עוקתל בוש
םייניע לוגלג ךממ איצותש
םלענש םיסקמה קוחצה תאו

םיבתכמה יל םירסח
.םינופלטה םירסח
.תושיגפה תורסח
.וניניב רשקה יל רסח
.בהואהו םחה רשקה
...דאמ רסח


הספדהל הסריג

הרזח