זפרה ביני / םולחכ תייה

הנומת האור ינאש םעפ לכב
תורכומ םינפ ההזמ ינא
הנידעו תכייחמ הרוחב לש םינפ
...תובשחמ הברה שארב תולוע

תאצמנ תא הנומתב
ךניא תא תואיצמב
ןיתממו טיבמ ינא
ךדי תא יילא יטישותש

הקד ןיתממ ינא
רתוי םג םימעפל
?? הכחמ םש תא עודמ
רתוומש הז ינא ףוסב

דבל ינא התעו דחי ונייה
.םולחכ תייה תא
דמחנו םיענ ,קותמ היה םולחה
םולש דיגהל ילבמ תכלה תאו


הספדהל הסריג

הרזח