זפרה ביני / והילא

.םישימח ןב םויה והילא
!? םילאוש םתא ,והילא הז ימ
.ןגה ידלי לע רמושש שיאה הז והילא
םיקוחצה םע םידליה ןג אל
.םיעוצעצה םע םידליה ןג אל
."ןבאה תואספוק" םע םידליה ןג
,חפוטמ ןגה
,תרדוסמ היחמצ
,םירשי םיצעה
ןהל תופסונ קרו
..."ןבאה תואספוק"
הל הפסונ רבכ המלש הרוש טעמכ
.םימלועל הנתשה ונימלועש זאמ

עבשב רקוב לכב עיגמ והילא
.יצחו שולשב םוי לכ ךלוהו
.הלימ ונממ איצוהל השק ,טקש שיא
: רמוא דימת ,ומולשל לאשנ רשאכ
"...םשה ךורב"
רנ קילדהל עיצמ ללכ ךרדב
.רמוש אוה ילש הדליה לעו

.והילא בוט לזמ
.חמש םישימח תדלוה םוי


הספדהל הסריג

הרזח