זפרה ביני / חצנ ייח

ןמז המכ רופסל תאזה היטנה
,בתכמ לכב ןוסאה זאמ רבע
תא דומאל תוסנל היטנה
"עוגעגה תומכ"
המכ דע יל הריכזמ קר
.יתצמחה המכו יתקפסה אל

בורקמ םיריכמ אלש םישנא
: םילאוש
.דויצ זכרממ איהה תלייחה ,ןכ הא"
.הדמחנ הרוחב תיארנ ,הילע ונארק
עוגיפב העצפנ הלש הרבחהש תאז
.הלפנ איהש ךכ לע ןמז הברה העדי אלו
"? תאז ימ עדוי התא
: רמוא ינאו
".ןכ"
: םילאוש םה זאו
"? התוא תרכה שממ"
: רמוא ינאו
".ןכ"
: תשקבתמה הלאשה האב זאו
"?... םיבורק םתייה"

!? תאזכ הלאש לע םינוע ךיא
המ לכ תא םיריבעמ דחא טפשמב ךיא
? שארב רבועש
.קפסי אל שבי ".ןכ"
,יתבתכש םירישה לכ םא ,קפסי דציכ
יתכפשש םילמה לכו
הפיט םיאלממ אל
וב יתיכזש רשואה םימ
!? "דויצ זכרממ איהה הרוחבה" תוכזב

עמוש ינאש םעפ לכבש רפסא דציכ
דימ ינא ,וידרב רש יצרא המלש תא
,רבעש ץיקב ,ןולקשאב ולש העפוהב רכזנ
.ונשגפנ הפוסבש
תומצ םע ילחר תא האורש ןושארה תויהל יתיכז
אבצב יתיא רחא דחא ףא .הלאכ תודומח
.יינפל הזה הפהפיה הארמה תא האר אל
.ונימב דחוימ יתשגרה

,רפסל רשפא יא
.ראתל רשפא יאו
: רמואו תוינש המכל םייניע םצוע טושפ ינא
".דאמ םיבורק .ןכ"

: םעפ בתכ רשכ אסא
".תובבלב םייח ,חצנ ייח םדאל תתל הלוכי הבהאה"
דיגהל ןיוצמ ןמז הז וישכע זא
.בוש .וישכעו ןאכ
,ילחר ךתוא בהוא ינא
.תמא תבהא ךתוא בהוא
ךלש חצנה ייח
.יליבשב םה םישדוקמ

ביני:םירושיק    
רשכ אסא רוספורפ לש אלמה רמאמה


הספדהל הסריג

הרזח