ןוזח ילחר / רואה תייפ

,םייפנכ השרפ רואה תייפ
.םיימשה לא הל הפע איה
,םימלועל בושת אל איה
.םיחצנ חצנל הכלה

,םלועל דוע בושת אל ןכ
.םתס ךכ הל ,הכלה איה

,"רואה תקבא" לכ תא החקל
.רוחש ךכ לכ לכה זאמו

,םייפנכ השרפ רואה תייפ יכ
.םיימשה לא הל הפעו
,רהמ ךכ לכ ןאכמ הכלה
...רחא םלועב ,םש יא הפעו
www.racheli.org

הרזח