ןוזח ילחר / קבשאלפ

,תועמוד דוע םייניעהו ץצופתמ שארה
.תונומתב הטיבמו תבשוי ינא
,םיאלפנה םיעגרב רכזהל הסנמ
.םייחה לא ,תוינש המכל ךתוא הריזחמ
,לודגה ךויחה תא תניימדמו םייניע'ת תמצוע
.לכמ רתוי ונבהאש הז
.םייתימאה םייחל תרזוח בוש ינא זאו
...הלעמל אלא ,ןאכ ,יתיא אל רבכ תאש הניבמ בושו
.םיכאלמה םע


הספדהל הסריג

הרזח