רומ ילג / יתיא דימת

ךתומד ייניעמ הרס אלו
תוכייחמ םייניע
םירורב םיוות
תומלשה לילכ

ךכותב תורהרהמו
יתוכלמ יפוא
ךלוכ לכו
יתיא דימתהספדהל הסריג

הרזח