רומ ילג / םייח תדלי

םואתפו ןאכ תייה עגרה קר
םיססורמ םירובש תומולח יקלח
ונתיאמ תחקלנ ןאל
? םייח תדלי

תעכ םייחה ונתוא םיחקול ןאל
,ךיידעלב ךישמהל תוחוכ םירצוא ךיאו
.םייח תדליהספדהל הסריג

הרזח