רומ ילג / תא היא

הכז הבוהא תא היא
הכורבה הדליה היא
וניכותמ תקמח דציכ
םייחה םלוע ךותמ
רחא םלוע לא
םירבדמ ונחנא וב
הנוע אל תא לבא
הבישקמ קר
םימורממ הטיבמהספדהל הסריג

הרזח