רומ ילג / ידע

הכרו הגונע ידע
,ילש תדחוימו המוסק
הכורדו הנתיא ייה
תונוצרב ,תוחוכב יזחאה
הווקתו המחנ ךכותל יצמא
הבהאה יקינעמל ידמצה

דימת ןוכשית ךבילב
הלודגה שמשה ילחר
ךרדה תריאמ
ךייעוגעג אשומ
ךיילע רומשת דימתשהספדהל הסריג

הרזח