ןוזח ילחר / םיהלא

? הרק הזשכ ,זא תייה הפיא ,ילש םיהלא
? התוא אקווד תחכש המלו
,לודג הזכ תמאב התא םאו
? לוכי התא ךיא ,הא תומל הל תתנ ךיא זא
,הברה ונתוא בהוא התאש דימת יתוא ודמיל ,םיהלא
? הרקי הז לכש תתנ ךיא זא
,םייק תמאב התא םא ,םיהלא
? םלועב ער ךכ לכ היהיש תישע המל זא
,םש יא תמאב התא םא ,םיהלא
? םלוכמ איה אקווד המל יל ריבסת זא
,רבדאש ינא ימו ,הרשע שמח תב קר ינא ילוא
!?!?!? רחא והשימ תחקל תלוכי אל לבא


הספדהל הסריג

הרזח