זפרה ביני / דקפנ

סקטה רמגנ
םש יתייה אל םצעבו
םיניצק המכ יתוא ואר
םתוא יתיאר תמאב אל ינא לבא

תועמדה תא יתיאר אל
המדאה לע וגלזש
קינומ תא יתיאר אל
המא תא יתיאר אל םגו

לגדה תא יתיאר אל
ןנגה והילא תא יתיאר אלו
תרסייתמ החפשמה לכ תא יתיאר אל
.ןאכ יתייה תמאב אל יכ

קיר ללחב יתייה
תיבחרמ העובב
רבד םוש רכוז אל
...תיתימאה הרכזאב רכזנ קר

תיתימאה הרכזאה : רישב ךשמה


הספדהל הסריג

הרזח