ןיצ תרנכ / םיעוגעג

,ילחר

תעגעגתמ ינא
לגלגתמה קוחצל
םירוחשה םילתלתל
ךייניעבש רואל

תעגעגתמ ינא
םינטקה םיצוצקיעל
םילודגה םיקוחצל
ךממ ןרוקש רואלו

תעגעגתמ ינא
תולודגה ךייניעל
,תוממותשמה ,תוינרקסה
קוחצו רשוא תועיבמה

תעגעגתמ ינא
ונתוא האור תאש הווקמ
םיימשה ימורממ
תבאוכו תבהוא ינא

תעגעגתמ ינאהספדהל הסריג

הרזח