ןיצ תרנכ / עוגיפ

הלבח ןעטמ היה אל
תפות תינוכמ אל םג
היה ןכ סובוטואה
תובהלב הלע אל ךא
ץצופתה אל אוה
םימלש םייח ץצופ ךא
םיהולא תלוכי ךיא
םירוהט הכ םייח תחקלהספדהל הסריג

הרזח