ןיצ תרנכ / ךאלמ

,םיהולא
םיכאלמ לש תורוש ךינפל םידמוע
? ונלש תא ךירצ תייה המל
הטמל הפ םיכאלמ ונל םירסח
רתוי הל םיקוקז ונא
,ילחר
ונלש רוחצו רוהט ךאלמ
,הלעמלמ ונילע ירמשת
ךאלמהספדהל הסריג

הרזח