ןיצ תרנכ / עלס

בלה לע בשוי עלס
באוכו אוה דח
לע ללוגמ עלס
תעלובה המדאה תרוחש
רוהטה ןבולה תא
,עלס
םילימה תוטורח וילע
םיריקי םיכוב וילע
םירכוזו םיריכזמ וילע
םלעי אל םלועלש ,עלסהספדהל הסריג

הרזח