ןיצ תרנכ / תוקוקח םילימה

תוקוקח םילימה
ךתבצמ לע
ךרכיזל טלש לע
ךרפיס תיב ריק לע
קומע תוקוקח
באוכו קומע
קומע יכה ךא
יביל לע ןה תוקוקח
ךכ-לכ קומע
אושנמ השק באכהו
םינפבמ לכוא אוה
הפרמ אלו
תופשחנ תוקוקחה םילימה
ץרפתמ באכהו
הארנהמ אוה קומע רתויהספדהל הסריג

הרזח