ןיצ תרנכ / ךרכיז

,םינבל םיחרפ לש םייפוסניא תודש
םירוחש םיתיז יצע
םחפ תובצחמו
רבע לכמ עקובה רוא
ריוואה ללח אלממ קוחצו
,בבוש חיר
תוכייחמ םירופיצ
םיעבצ ןוילמב םיימשו
ךרכיז אוה הזהספדהל הסריג

הרזח