זפרה ביני / תעדל הכירצ תא

תעדל הכירצ תא
ןמזה לכ ונתיא תאש
תעמוש תאש םיווקמ ונחנא
ןאכ ךיילע םירפסמש םירופיסה תא

תונומתב ךתוא םיספות ובש עגר לכ
טלקנ ואדיובש טבמ לכ
תונותחבש םיכויחהו םידוקירה
טבצנ קומע םינפב ונלש בלה קרו

םירבדמ ךילע ונחנאש תעדל הכירצ תא
םירבוחמ דאמ ונחנאש תעדל הכירצ תא
םיבהוא דאמ ונחנאש תעדל הכירצ תא
םיעגעגתמ דאמ ונחנאש תעדל הכירצ תא

םירבדמ
םירבוחמ
םיבהוא
...םיעגעגתמ דאמ דאמוהספדהל הסריג

הרזח