,ןוגיב עלבנ בלה
ייניע וצענ הב הקוחר רוא תדוקנ
... המלענו הכלה
...החילצמ הניא ךא ,ץורפל הסנמ העמדה
,לומתא דוע הבשנ החיחצ חור
םירוהט םילילצ העימשה
. . ? םייחה ץק לע וא ,לרוגמ הסונמ לע בשח ימ
,יחצנה רואה לא הכלה איהו
ףוריטו אטחמ קחרה
הרוקמל הרזח רואה ןרק
...ךושח םלועה תא הריאשהו
לצב םג וכרדכ ךישממ לכה ךא
הריצע אלל םדקתמ
חפת קדצ יא דגנ דרמתמ בלה קר
. .? הניערג אצמנ ןכיה
דיתעל םיחרוט ,םיזפחנ םלוכ
,הטילש וילע ןיאש
התימל םדא לכ ףוס
... הקינח ידכ דע ,ריוא לע סימעמ וחיר רשא
,הצוחה תצרפתמ תשאונ הקעז
,עבקנ רבכ רשא תא תונשל החוכב ןיא ךא
עבקש ימ יפלכ תונעט ,בצעב אלמתנ ריוואה

. . . השעש ימו

הנל               הספדהל הסריג

הרזח