,םרוז םד
,השטננ המשנ
,תכלהמ דבל
,המימת הנדוע
,דימתל החצנוה
,ןותיעב הנומתכ
.ןורכיזב ,הכויחב ,הטבמב

,ונב לתהמ דיתעהו דימתל הבזע איהו
,הנחתב תחא ,ולרוגב חכוש
,ונתבשחמ תא ,ונביל תא התיא החקל איהו
.החמשה תא התיא החקל

,קיעמ טקש
,תולוצינ םייניע
,תולכעמ אל
,תועיגפה תמצוע תא
,דבל איהו
,הפ תויהל הכירצ התייה
,הפשחנ
.רחא םלועל

,ונב לתהמ דיתעהו דימתל הבזע איהו
,הנחתב תחא ,ולרוגב חכוש
,ונתבשחמ תא ,ונביל תא החקל איהו
.החמשה תא התיא החקל


הספדהל הסריג

הרזח