זפרה ביני / הכיסנה רומיל

טבש שדוח ףוסב
האלפנ הרוחב יתרכה
תיתימא הכיסנ
הפתתשה יפוי תורחתב וליפא

טבש שדוח ףוסב
תרגוב הרוחב יתרכה
םירגבתמ לש תויוטש ילב
תרבדמ ןיינעל

טבש שדוח ףוסב
השדח תודדומתה יתלחתה
ללכב דעו וישכעמ
השקה הדיבאה םע דדומתהל ימ םע שפחמ

טבש שדוח ףוסב
תוחא דוע יל יתאצמ
ישיא םסקב האלמ
ישונא אלפ איה יליבשב
תוזירחה תינבת תא רבוש םגשהספדהל הסריג

הרזח