זפרה ביני / רומיל

.ןושאר טסקט
השק תואיצמו רצק םולח
םייחל השיג
הבוהאה תוחאל עוגעגו

.קזח טסקט
תובהלב םלוכ תא הלעמ
קופיא תלוכי לכ ףרוש
.תובבלה לכ תא הכמב רבושו

דקפנ : רישב ךשמה


הספדהל הסריג

הרזח