זפרה ביני / טבמ

ךלש טבמה
טקשה סונייקואהמ רתוי קומע
ריהמ םייניע לוגלג
טלוב רתוי ךלש טבמה טקפאו

קומע טבמ ךל שי
םוח קר דימת רדשמ
קותשל קיפסמ ,רבדל ךירצ אל
םויה תא יל השוע ךלש טבמה יכהספדהל הסריג

הרזח