זפרה ביני / יאמ ףוס

הל תנמתסמ תחאו םייפלא תנש
העדיש רתויב תללוקמה הנשה רותב
.ינמזב תוחפל הנידמה

יאמ שדוח ףוס
שדח ילילש איש עבק
.ימואלה לארומב
חומשל םישפחמ םישנא
.הערה חתפת ןכיהמ םיעדוי אלו

.ץוחבמ תונוסא םירסחש וליאכ
,בוט ךכ-לכ ץראב בצמהש וליאכ
.ער םג תויהל לוכיש ונל ריכזהל ךירצש

- דחוימב םיחמשמ םיעוריא ינש
.תופילא תגיגחו הנותח
,םיכויח םילעמ דימת טעמכ םהינש
.המיענ היגלטסונ םיררועמ דימת טעמכ םהינשו

םואתפ ךיא זא
םיגגוחה םישנאה םהינשב
!? םיצחמנ םמצע תא םיאצומ
ונמצעב עוגפל םיחילצמ ,םעכ ,ונחנא דציכ
!? תיגארט ךכ-לכ הרוצב ,תינלטק ךכ-לכ הרוצב

.תימואלה המרב םמצע ינפב םייתועמשמ םניא רבכ םויכ םיעוגיפה
.לוכשה תחפשמל טקשב םיפרטצמ םישנא דוע קר
.תומש םידימצמ אל רבכ
.תואוושהה קר תוראשנ
...רתוי השק עוגיפ הזיא

םלוכמ השקה היה רוזאב עוגיפה
.םיעוריאה ץורפ זאמ
(!? "הכ דע" ףיסוהל יילע הבוח םאה)
טבמה תדוקנמ תאז רמוא ינא קר אל
.ילש הבוצעהו תיביטקייבוסה

? העמד וא עוגעג ילב םלש עטק םייסל חילצא םאה
...אלש הארנכ


הספדהל הסריג

הרזח