ךיידעלב תועובש הרשע

ורבע קוידב תועובש הרשע
ןורכזה םויל דעו ןוסאה םוי זאמ
.לארשי תוכרעמ יללחל
תועובש הרשעב הנתשה הברה ךכ-לכ
םייחה ךרואב הלאה
.ונתיאמ דחאו דחא לכ לש
וגלז תועמד הברה ךכ-לכ
.לוכשה לש תועמדה סונייקואל

.ןושארה יתימאה ןורכזה םוי והז יליבשב
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכזה םוי ,םויה דע
הקומע תוהדזה תשוחתב ילצא הוולמ היה
.םילפונה תוחפשמ םע
.תודדומתהב ףלחתה "תוהדזה" גשומה םויה
.הלימה הפלחתה ,לכה ךסב
.המוד דאמ ןהלש לילצה וליפא
הזירחבו לילצב קר אוה ןוימדה לבא
,לודג ךכ-לכ אוה לדבההש םושמ
...דח ךכ-לכ

ךל םיקוקז ,ילחר ךל םיקוקז ונחנא
,ךייחל דציכ ונל יריכזתש ידכ
,והערב שיא גוהנל דציכ
.הבהאו םוח ןירקהל דציכ
.ךממ בוט הכאלמה תא עדויש םדא ןיא

.ךתומד תא תמאב רייצל לוכיש ריש םייק אל
.ךרכז תא תמאב ראפל לוכיש רתא םייק אל
.ךתראפת תא לולכל תמאב עדיש םובלא םייק אל
...םיסנמ ונחנאו ,תוסנל קר םילוכי ונחנא
.םלועל קיספנ אלו - רשפא קרש קזח יכה םיסנמ

ייח לע תכפשש רואה לע הדות"
יימימ יתשגפש הלודג יכה הנטקה הרוחבה ךתויה לע
תתנ ילש המ לכ לע הדות
"תאש המו ימ לע הדות

עגעגתמה ךרבח
ביני


הספדהל הסריג

הרזח