זפרה ביני / עוגעג דוע

אוה עדוי ינאש המ לכ
ילש תלייחה תאש
הקותמו החמש תלייח
יליבשב לודג הכ ןדבואהו

ךיילא עגעגתמ ינא
ינוימדב תונומת תורשע ץירמ
לודג עוגעגה המכ דע עדוי וניא שיא
...ינא אל וליפא


הספדהל הסריג

הרזח