זפרה ביני / חרפל עוגעג

עוגעגהש םירמוא שי
בוט והשמ אוה
עוגר ךפוה ףוסבש והשמ
בוחרב ךכ םתס ,ףוסב םישגפנ םא

ךיילא עוגעגה לבא
ףוס אלל עוגעג אוה
םיב הניפס ומכ שיגרמ ינא
ףוחה לא העיגמ אלו הטשש

רבוע ןמזה
רבוג עוגעגה
םילוע תונורכזה
םיללותשמ תושגרהו

ךיילא ילש הבהאה
לובג אלל איה
עוגעגה ,ןכ ,עוגעגהו
לובמ ומכ יתוא ףטוש


הספדהל הסריג

הרזח