זפרה ביני / ילש תלייח

ילש תלייח
? ןאכמ תכלה ןאל
ילש תלייח
ןמזה ינפל תבזע

ילש תלייח
תצק דוע קר יראשת
ילש תלייח
טעמ דוע קר יניתמת

ילש תלייח
הניתממ האבה הגרדה
ילש תלייח
הנידמל הברה תמרת

ילש תלייח
ךדיב זוחאל הצור ינא
ילש תלייח
ךרורחשל הכחמ ינא

ילש תלייח
ילש תלייחה תא
ילש תלייח
יליבשב הברה ךכ-לכ תישע

ילש תלייח
רוהטה חרפה תא
ילש תלייח
רואהו שמשה תדלי תא

ילש תלייח
רחא רישב םיהלא םע יתרביד
ילש תלייח
רכומ וניא אוה יילא הרזחב ךתוא

ילש תלייח
חצנל תכייחמ תא
ילש תלייח
חצמה לע תוקישנ ןוילמ

ילש תלייח
םילמ םושרל ךישמא םא
ילש תלייח
םייחה לא ירזחת ילוא

ילש תלייח
ךכ ול םייתסמ רישה
ילש תלייח
ךל עידצמ ינא

www.racheli.org

הרזח