הגרהנ יול לחר למס
הרשע עשת ליגב
א"סשת טבשב א"כב
2001 ראורבפב הרשע-עבראה
ידי-לע הסירדה עוגיפב
.הבלע ובא לילח

תולייח עברא וגרהנ עוגיפב
.תחא תיחרזאו םילייח השולש

דאמ השק העגפנ ןכ ומכ
תודלי תרבח ,יסנוי לגיס
.בשחמ תדיחי התואב תתרשמ רשא

רשא , זפרה ביני אוה רתאה להנמ
ראונימ רישיה הדקפמ היה
.2000 טסוגוא דע

ידי-לע ףסאנ רשא רמוח רתאב
.הדיחיל הירבחו התחפשמ

.ךורב הרכז יהי


הרזח