םיפסונ םיריעצ םייח לע םילבאתמ בוש ונחנא
... ידמ םדקומ וחקלנש
? עודמ םיהות ונחנאו
? םיריעצ ךכ לכ םתוא חקול התא םיהולא עודמ

היהת םיהלא לש ותבושתש הנימאמ ינא
חורפל ךישמיש ןג הצור ינא
םינשושה תחירפ דעו חרפה תעיטנמ
םיפסונ םייח לע םילבאתמ ונחנא
ידמ םדקומ ועטקנש

םיהדמ דיתעל הווקת
בלה תא סיממ הכויחש הקותמ הכיסנ
עודמ םיהות ונחנאו
םתוא חקול התא םיהלא המל
םינקדזמ םהש ינפל

היהת םיהלא לש ותבושתש הנימאמ ינא
יביל תא סימיש ךויח ךירצ ינא
הייחב ךייחל הגהנש ומכ

איה םיהלא לש ותבושת
תונמוא תינכות ומכ איה יתינכות
וארתתו ובושת דוע םתא
תובהואה יתועורז ןיב תנגומ איה םייתנב לבא
האנשו תומחלממ קחרה

רומילו ידע, ימר, הינה
רעצ דוע ועדת אלש הווקמ
דימת יתבשחמו יבילב םתא

ץרוש תרפע               
12 ינועבצ               
ןולקשא               


הספדהל הסריג

הרזח