ןוזח ילחר / םירמוא

םהבש ערה לע םירפסמ אל םיתמ םישנאשכש םירמוא
.םהלש םשה לעו ,תמה דובכ לע רומשל ידכ
,םירוהט ויה המכ דע םיבתוכ ,דפסהבש םירמוא
.םירבחה םתוא ובבס ךיאו ,ונייטצה המכ
,םינפבמ תיארונ השוחת רקובה לע התייהש םירמוא
.םירפסמ דימת טעמכ ,םירוהה ."הרקי והשמש יתעדי"
,ךאלמ טושפ היה תמה הזש ,םירמוא דימת
.חקל ותוא םיהלא ,הזכ ותויה לשב קרו
,םישגרתמו רמאש ןורחאה טפשמה לע םירבדמ
.םייחה ןיב רתוי היהי אל רבכ רחמש עדי וליאכ
םירבד הברה ךכ לכ םהילע םירמוא
? םינוכנ תמאב םלוכ : ההות ינאו
ךכ-לכ ןוכנו קיודמ לכה ,ילחר ךלצא
.ךאלמ תייהש המכ לע רקיעב םירמואש המ
,לודגה ימינפה ךייפויו ךבש תורוהטה לע
!! לכהמ רתוי ךתוא ובהאש םירבחה לעו
,ער רבד םוש היה אל תמאב ךב
.תלאוש ינא ,םיכאלמ ול םירסח ? תא אקווד המל זא
...הבושת יל ןיאו


הספדהל הסריג

הרזח