ןוזח ילחר / ילשמ תחאו

,תומותח םייתפש ,תוקהוב םייניע
.תופוגה ךכ ןהל תובכוש ,רדסמב ומכו
,הינשה דיל תחאה ,תורדוסמ
.הזוזת יהשוזיאל ללפתמ ינאו
,םואתפ ןיבמ ינאו תוזז אל ןה ךא
.םולח אל םצעב הזו ,יתימא לכהש
,הכימשב הסוכמ תחא לכ ,תופוג הנומש
.הפצרה לע תועורש ,ןהל תועורש ןהו
,רבעמ וצח עגר ינפלש תופוג הנומש
.רמגנ רבכ לכה םליבשבש םישנא הנומש
,םיתמ דוע םתס אל םהש ןיבמ ינא םואתפ
.םייחה וקספנ  ילשמ  תחאל
,הינשב חקלנש דחוימ ךאלמ
.הממדה קר תרכינו ,המל ימצע תא לאוש ינאו
.בושי אל םלועלש הזה ךאלמה
.בושח אל רבד םוש וידעלב ךאלמה
,הרזחב םתוא ייחתש םיכחמ ,ילחר ךלש םידמה
.התמוכהו ליעמה םג םימותי ורתונו
,תועמדה קר ןאכ יל וראשנ םואתפ
.תורושה ריינה ,יחצנה באכה
!! םינש 19 תב קר תאו ,ךייח ומייתסנ םתס הככ
.םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ ההת
.ךמד םוקי 'ה


הספדהל הסריג

הרזח