זפרה ביני / הנומת


   ךלש הנומתב דחא טבמ
ךירצ ינאש המ לכב יתוא אלממ
ללגב קר ןאכ דמוע ינא
ךישמהל חכ יל ןתונ ךלש ךויחהש

םלועה לא ךייחל ךישמהל
יילא ךייחמ אוה םא הנשמ אל
ילש הוואגהו המצועה רוקמ תא
יתמ הנשמ אלו ןכיה הנשמ אל

תראשנ תכייחמו תייה תכייחמ
הרוהט ,ילש הדומח הדלי
העמדהו עוגעגה תורמל
הריש קר ,ילש בלב תעטנהספדהל הסריג

הרזח