זפרה ביני / התיבה הבישל הליפת

קוחר תאצמנ תא ,ילחר
קותמה ךנורכיזב קזח זחאנ ינא
,הקיר רוזא תמוצ
,תורנמ הקיר
ריוואה גזמ תא הדרש אל ןותיעה תסיפ
תורש אל רבכ םירופיצה םש

ךוכב ךלצא ראשנ ינא
יעיפות דחא םוי תאז לכב ילוא
דימ יאסיכ תא תונפל חיטבמ ינא
יעיגת קר ,הפק ךל ןיכא וליפא

התיבה יעיגתש הז ,ךוכהמ בושח רתוי
ךרדחל עבצה תא יריזחת
ךתחצנהמ תועמשמה תא יאיצותש
ךאובל םיניתממ ונא

רתאה תא רוגסנ זא
ךמובלא תא ןספאנו
המשנה תורנ תא הבכנ
ךמוקמל יבוש ,יבוש תלייח


הספדהל הסריג

הרזח