זפרה ביני / חכונ

םיענ ריווא גזמ
רבע לכל תמרוז תישירח חור
םישנא תורשע
.רבקה תקלח תא םיפיקמ

םיטקש םלוכ
.המשנה תא תודיערמ תוליפתה
,לק ןומיס רחאל
.המדאב םלוכ ינפ ,אירקהל ליחתמ ינא
www.racheli.org

הרזח